در حال بارگیری پلیر . . .

گنج میرزاحکیم

روستای میرزاحکیم با قدمت دوره صفویه در20 کیلومتری شهراردکان یزدقرارداردوباوجودداشتن سفره های زیرزمینی فراوان بابی توجهی مسئولین به یک روستای متروکه تبدیل شده است.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :