در حال بارگیری پلیر . . .

شهر صنعتی ایوریا در فهرست میراث جهانی یونسکو

شهر صنعتی ایوریا در ایتالیا که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :