در حال بارگیری پلیر . . .

قربانی - فیلم

17 میلیون هکتار منطقه حفات شده در ایران وجود دارد که توسط 2617 محیط بان پوشش داده میشود. به عبارتی حفاظت از هر 6000 هکتار به عهده یک محیط بان است.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :