در حال بارگیری پلیر . . .

دره نوردی در تنگ رغز - فیلم

عروس دره های ایران .. صخره و آب .. هیجان فرود و پرش در آب .. زیبایی های تنگ رغز، استان فارس .. پیمایش دره نیاز به ابزار و دانش دره نوردی دارد .. دره نوردی حرفه ای و ایمن با مجموعه دره ها و دره نوردی ایران.. تهیه کننده: هادی نجاری

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :