در حال بارگیری پلیر . . .

سنگ عقیق آتشین - فیلم

نوعی عقیق كه نوعی کلسدونی هست ، سنگ جواهر قیمتی كه تا کنون تنها در مناطق خاصی از مرکز و شمال مکزیک و کشف شده است . http://sangnegare.mihanblog.com/

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :