در حال بارگیری پلیر . . .

زیبا زیبا زیبا (همین منظره برای خدا شناسی کافی نیست؟) - فیلم

چو بانگ رعد خروشان که پیچد اندر کوه/جهان پر است ز گلبانگ عاشقانه ما/نوای گرم نی از فیض آتشین نفسی است /ز سوز سینه بود گرمیِ ترانه ما رهی معیّری طبیعت بین خلخال و اردبیل 1 از 192

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :