در حال بارگیری پلیر . . .

لحظه عبور شهاب سنگ از آسمان فرانسه - فیلم

در این فیلم لحظه دیدنی عبور شهاب سنگ از فرانسه را مشاهده می کنید.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :