در حال بارگیری پلیر . . .

سینما حقیقت : قنات بلده فردوس - فیلم

موضوع این مستند قنات بلده فردوس است که از 14 رشته قنات و دو چشمه تشکیل شده و 35 کیلومتر باغات انار و مزارع مختلف را آبیاری می کند. در این برنامه چهار متخصص که ارتباطی با هم ندارند و هر کدام به نوعی به این قنات وابسته هستند از دغدغه های خود درباره آن حرف میزنند. بحث موقوفات آب قنات بلده از نکات کلیدی این مستند است. امشب ساعت 21 با ما ببینید.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :