در حال بارگیری پلیر . . .

شنای موجودی مرموز در رودخانه چنا - فیلم

كریگ مك كا كارمند مدیریت زمین در آلاسكا درحال عكسبرداری از رودخانه چنا در فیربنكز بود كه ناگهان متوجه حضور موجودی مرموز در آب رودخانه شد.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :