در حال بارگیری پلیر . . .

حمله به کشاورزهای شرق اصفهان - فیلم

صدای مردم اصفهان: حمله نیرو های نظامی به تحصن کشاورزان شرق اصفهان و سکوت خبرگزاری های داخلی، پرداخت غرامت به زخمی ها بعد از چند سال https://telegram.me/smesfahan

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :