در حال بارگیری پلیر . . .

جاری شدن سیل در روستای جبیند - فیلم

روز شنبه مورخ 1395/3/29 پس از بارش تگرگ طولانی، سیلی عظیم در روستا به راه افتاد.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :