در حال بارگیری پلیر . . .

رودخانه بازفت - روستای لندی - قبل از دریاچه سد کارون 4 - فیلم

رودخانه بازفت پس از پیوستن به رودخانه ارمند کارون را تشکیل می دهد و به دریاچه سد کارون 4 می ریزد

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :