در حال بارگیری پلیر . . .

تالاب کم جان - فیلم

از مجموع ده تالاب مهم استان فارس پنج تالاب ثبت جهانی کنوانسیون رامسرهستند وتنها تالاب کمجان ازاین مجموعه جهانی است که باازخودگذشتگی اهالی کم جان وهمت اقای سیروس زارع توانسته به بقای خود ادامه دهد.از سال 62 به دنبال اجرای طرح توسعه کشاورزی آب تمامی این تالاب ها ازطریق زه کش هایی ازمنطقه خارج شد.و در نهایت نه تنها کشاوزی رونق نگرفت بلکه خشکسالی دامن زمین های اطراف تالاب را گرفت تا جایی که امروزآثار

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :