در حال بارگیری پلیر . . .

مرند-طبیعت میاب و علی پور رنجبر - فیلم

آقای محرم محرم زاده مجری توانای برنامه کندیمیز در این قسمت ضمن نشان دادن طبیعت زبا و بکر میاب با یکی ازجوانان میاب بنام علی پور رنجبر مصاحبه جالبی می کند.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :