در حال بارگیری پلیر . . .

پایان ساخت بزرگترین چرخ و فلك جهان در دبی

"چشم دبی" نام چرخ و فلكی است كه قرار است به مركز توجه جزیره مصنوعی بلوواترز در دبی تبدیل شود، چرخ و فلكی به ارتفاع 260 متر كه قرار است به عنوان مرتفع ترین چرخ و فلك جهان شناخته شود.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :