در حال بارگیری پلیر . . .

کبوتر یعقوبی (Jacobin Pigeon) - فیلم

کبوتر بسیار زیبایی است که به رنگ های مختلف دیده می شود ودورتا دور سر آن را پرهای انبوهی فرا می گیرد که از پس سر کبوتر شروع شده وبه جلوی گردن آن ادامه می یابد. از عیوب این نژاد عدم نگهداری از تخم وعدم پرستاری از جوجه ها است. میزان پرهای نرم اطراف سر وگردن پرنده گاهی آن قدر زیاد وانبوه است که چیزی از سر پرنده، چشم ها ومنقار آن دیده نمی شود .

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :