در حال بارگیری پلیر . . .

گرفتن و رهاسازی چرخ ریسک با تله سهره - فیلم

این پرنده و سایر پرنده هایی که گرفته می شوند تنها جهت فیلمبرداری و عکاسی از روش صید هستند و بعد سریع رها می شوند.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :