در حال بارگیری پلیر . . .

گرگ یا كفتار؟ - فیلم

مقایسه ای ساده درعین حال زیبابرای گرگ وكفتار،گرگ هاحیواناتی شكارچی هستندوكفتارهالاشه خوار،امادراین كلیپ قدرت اصلی این دوحیوان درمقایسه بایكدیگرمشخص میشه(خودتان قضاوت كنین)

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :