در حال بارگیری پلیر . . .

ماجونگاساروس نر vs ماجونگاساروس ماده - فیلم

ماجونگاساروس نر تاج دارد ولی ماجونگاساروس ماده ندارد . در واقع ماجونگاساروس نر می خواست جفتگیری کند و وقتی که ماجونگاساروس ماده علاقه ای نشان نمی دهد و پرخاشگری می کند ماجونگاساروس نر تعجب می کند و می فهمد که ماجونگاساروس ماده بچه دارد سعی می کند آن بچه را نابود کند تا جفتگیری کند. حرکات نمایشی به ماجونگاساروس ماده نشان می دهد تا بترسد و حواسش به بچه اش نباشد و ...

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :