در حال بارگیری پلیر . . .

‍ * رفتارحضرت محمد (ص) با گربه حامله گربه سفید می

‍ رفتارحضرت محمد (ص) با گربه حامله گربه سفید میومیو کنان، بازحمت توی کوچه راه میرفت... شکمش باد کرده بود. انگار خیلی درد داشت ، گاهی می ایستاد و ناله می کرد. هی خودش را از این طرف کوچه به آن طرف کوچه و از آن طرف به این طرف می کشید. دنبال یک جای امن و راحت می گشت. ناگهان رو به روی خود چند کودک را دید. آنها به سوی او می آمدند. ترسید خواست برگردد ولی پشت سرش هم شتر سواری به او نزدیک میشد. گربه وسط

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :