در حال بارگیری پلیر . . .

جانوران غارنشینی که به دلیل تکامل کور شده اند

جانوران نابینای غارها (تروگلوبایت) به دلیل به کارنبردن چشمانشان رفته رفته بینایی خود را ازدست داده اند و از دیگر سو چون نیاز به بساوایی(لامسه) داشته اند ،اندام های بساوایی شان رشد زیادی یافته اند و گیرنده هایشان نیرومندتر شده اند جنبنده ای(حشره ای) غارزی به نام آنتروهرپون سیلندریکول کور و بی رنگ است و در بوسنی و درون غارها زندگی می کند

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :