در حال بارگیری پلیر . . .

جدال شیرها و نجات بوفالو از شکار شدن بوسیله آنها

چهار شیر به گله بوفالوها حمله میکنند و یکی از بوفالوها را بدام می ندازند. بوفالوها در چنین مواقعی معمولاً بهم کمک می کنند اما آنها در بالای تپه هستند و اگر پایین بیایند ممکن است طعمه شیرها شوند. این است که بوفالو هیچ یاری کننده ای ندارد و تن به هلاک می سپارَد، اما اختلاف میان شیرها موجب می شود که شکار تعطیل گردد و او نجات یابد.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :