در حال بارگیری پلیر . . .

حیوانات رانخرید، به سرپرستی بپذیرید،دوست كه خریدنی نیست

https://t.me/cats_Voice امیدوارم دوستان همه تصمیم بگیرند از گربه های بی پناه و زیبای خودمان نگهداری کنند. با این کارهم درحق گربه های بی پناه لطف میکنید و آنها را از مرگ زودهنگام بر اثربیماریهای انگلی و ویروسی و تصادف با ماشین و غیره نجات میدهیدوهم به گربه های فروشی لطف میکنید، چون اگر کسی آنها راخریداری نکنه دیگه ازشون جوجه کشی نمیکنن و مدتهای طولانی در قفس های تنگ نگهشان نمیدارند بخاطر پول...

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :