در حال بارگیری پلیر . . .

گونه هاي جانوري: درنا (اوراسیا)

اوراسیا خاكستری روشن از گروه درناها است سرو جلو صورتش تیره است و خط سفید از پشت تا سطح بیرونی چشمش كشیده شده است سطح پشتی و پاهایش تیره تر از سطح شكمی است طول آن 15 سانتی متر و وزنش حدودا 5/5 كیلوگرم و پهنای بالهایش تا 2 متر هم میرسد پروازش سنگین و با شكوه است .

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :