در حال بارگیری پلیر . . .

جنگ ارتش فرانسه با طالبان در افغانستان - فیلم

در این ویدیو درگیری ارتش فرانسه با اسلحه های FAMASبه نمایش گذاشته شده

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :