در حال بارگیری پلیر . . .

پالس ۲۲۰ تقوییت - فیلم

پالس ۲۲۰ با سرعت ۱۴تا در فیلم ولی تا ۱۶۴رفتم که دیگه نشد کنترل کتم فیلم قطع شد موتور مدل ۹۰ حجم سیلندر ارتقاع به ۲۵۰

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :