در حال بارگیری پلیر . . .

گشتی در خزانه ملی جواهرات در موزه جواهرات تهران - فیلم

گنجینه بی مانند « خزانه جواهرات ملی » مجموعه ای از گرانبهاترین جواهرات جهان است که طی قرون و اعصار بدین صورت فراهم آمده است. هر قطعه از این جواهرات، گویای بخشی از تاریخ و تمدن این سرزمین است. www,bezanimbiroon.ir

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :