در حال بارگیری پلیر . . .

سربریدن وازبالای پل به رودخانه انداختن سربازارتش تركیه - فیلم

واقعا تصاویر شهروندان ترك تركیه راكه دقت میكنیم وبه نوع رفتار ومنطق وانسانیت واخلاق تداشته انهابیشتر اشنامیشویم وپی میبریم كه غده سرطانی تكفیروهابیت چه بلایی براین مردمان اورده،بیشتر وبیشترازهرزمان دیگری به هموطنان غیورواصیل ودلاور(ترك و اذری)ایران افتخاربایدكرد! كه دراوج امكان وقدرت وتوان بازجوانمردی ومردانگی پیشه میكنند! واین است حب حضرت(ع)واهل بیت(ع)رسول الله(ص)

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :