در حال بارگیری پلیر . . .

فوران آتشفشانی اتنا بر اساس تصاویر فروسرخ ماهواره ای

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :