در حال بارگیری پلیر . . .

چرا گل آفتاب گردان همواره روی به خورشید دارد؟ - فیلم

برخی از اسرار پشت مکانیزم حرکتی و رفتاری گل های آفتاب گردان را نشان میدهد که گویا ارتباط بسیار به ریتم شبانه روزی آنها دارد.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :