در حال بارگیری پلیر . . .

آسمان زیبای زنجان جان آذربایجان بخش 1 - فیلم

http://zanjan2rism.mihanblog.com زنجان یا زنگان، از جمله شرایطی که فلسفه وجودی شهر زنجان را در منطقه تبیین و توجیه می نماید sky of zanjan وجود راه ارتباطی فلات مرکزی ایران به منطقه آذربایجان در منطقه و حاکم بودن شرایط مناسب اوضاع توپوگرافی است https://www.instagram.com/tabrizlinks

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :