در حال بارگیری پلیر . . .

سد میاندشت اسفراین،سد عشایر - فیلم

سد عشایر میان دشت كه بودجه انرا نماینده اسفراین(دکتر هادی قوامی) از ردیف ملی ٤٠٩٠٩٠٠٥ مربوط به عشایر كشور اخذ نموده و از اواخر سال ١٣٩٠ به مناقصه داده شد و تا كنون مبلغ ١٢٠ میلیارد ریال هزینه شده است، هدف طرح فوق تامین اب مورد نیاز برای كشت ٨٠٠ هكتار زمین كشاورزی عشایر : تپه سرخ، سوم امیرقلی است، اهداف گردشگری، پرورش ماهی كفال و ... نیز دارد كه منافع حاصل برای شركت تعاونی عشایر اسفراین است .

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :