در حال بارگیری پلیر . . .

تفکیک از مبدآ 02 - فیلم

موضوع تفکیک زباله از مبدآ میتواند کلیدحل بخش بزرگی از مسائل محیط زیستی و مسائل بهداشتی باشد .به وضوح میتوان فهمید که منشآ بسیاری از بیماری ها آلودگیهای محیط ماست آلودگی هایی مثل آلودگی آب آشامیدنی ویا آبی که برای کشاورزی استفاده می شود. ویا خاکی که با یک وزش باد ، ریزگرد های آلوده آن را در هوا منتشر می کند . بخش قابل توجهی از این آلودگیها به سبب تل انبار کردن زباله های تر و خشک با هم است . که

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :