در حال بارگیری پلیر . . .

حمله زنبورهای وحشی - فیلم

واسپ ماندارینا با طول نیش شش میل بزرگترین و خطرناکترین زنبور وحشی است

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :