در حال بارگیری پلیر . . .

شکار کبوتر با pcp پانچر - فیلم

فاصله 40 متر.ساچمه 15 گرینjsb.زاویه شلیک 65درجه

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :