در حال بارگیری پلیر . . .

ورود مار پیتون به خانه مسکونی و بلعیدن گربه خانگی

مار پیتون در تایلند با ورود به خانه مسکونی و وحشت اهالی خانه گربه خانگی ملوسی را بلعید - با ورود گروه مار گیران و گرفتن او که در آخر مار گربه را از شکم خود خارج کرد - و اینکه در آخر میبینید این مار چه گربه ملوس و نازی را بلعیده بود

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :