در حال بارگیری پلیر . . .

دفاع سگ تربیت شده از صاحب پنج ساله - فیلم

این سگ در حال آموزش دیدن است. در حالت عادی و زمانیکه کسی با صاحب او که یک کودک ساله است کاری ندارد، سگ می آرامد. اما زمانیکه یکی از دو تعلیم

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :