در حال بارگیری پلیر . . .

خروج جنین 10 روزه جوجه گوشتی از تخم مرغ - فیلم

نمونه گیری از جنین ها جهت ارزیابی ژن ها دراین آزمایش صورت گرفته است. WWW.ASM88.IR

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :