در حال بارگیری پلیر . . .

رفتار تولیدمثلی تشی - فیلم

تصویربرداری از رفتارهای تولید مثلی تشی برای نخستین بار در استان هرمزگان توسط دوربین های تله ای فعال در منطقه بشاگرد در راستای بررسی وضعیت و پایش خرس سیاه آسیایی

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :