در حال بارگیری پلیر . . .

اسب قصران کره مبارک.....شهر سامان - فیلم

این اسب در سالهای 1390 تا 91 در شهر سامان تحت نظارت استاد علیزاده جهت مسابقات گنبد آماده می گردید.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :