در حال بارگیری پلیر . . .

مراحل رشد و تغذیه جوجه باجی توسط والدین - فیلم

در این فیلم مراحل رشد طوطی باجی یا مرغ عشق به تصویر کشیده شده است و میتوان تمامی دوران جوجگی تا بلوغ این طوطی زیبا را مشاهده کنید.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :