در حال بارگیری پلیر . . .

تقدیم به مغرورترین حیوان - فیلم

گرگ مغرور است. نترس است. تسلیم ناپذیره. اهلی نمیشه. در سیرکها بازیچه دست انسانها نمیشه. برای خودش شخصیت قائل. دریوزگی نمی کنه. آزادی رو بیشتر از جانش دوست داره. در قفسه باغ وحش بی تابترین موجود است،دائم دور قفس می گردد. عمراش در قفس کوتاهه. به گله خود وفاداره. پرطاقته

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :