در حال بارگیری پلیر . . .

سمی ترین عقرب جهان! - فیلم

قدرت سم عقرب را از دم او میتوان تشخیص داد... عقربی که دم ضخیمی داشته باشد، سم قوی تری دارد... عقربهایی که دم نازکتری دارند، معمولاً سلاح اصلی شان، چنگک های بزرگ و قوی آنها می باشد ولی عقرب های دارای سم قوی و مهلک، معمولاً چنگک های کوچک و دمهای بزرگ و ضخیمی دارند...

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :