در حال بارگیری پلیر . . .

مبارزه رتیل با زنبور - فیلم

با انجام یک آزمایش خون ساده و ثبت نام در بانک جهانی اهدا سلول بنیادی ازطریق خونiscdp.tums.ac.ir(واقع دربیمارستان شریعتی تهران)به نجات جان بیماران وخیم خونی(عموماکودکان)بشتابیم.بعلت شرط سازگاری ژنتیکی برای پیوند سلول بنیادی،ممکن است تنها شما فرد مشابه به یک بیمار و نجاتگر باشید.اطلاعرسانی کودکان نیازمندپلاکت خونehdapelaket.persianblog.ir https://telegram.me/goldencells facebook.com/plateletdonation

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :