در حال بارگیری پلیر . . .

سگ بینوای تصادفی در شهرک نور نجات داده شد - فیلم

این سگ بی گناه که برای سیر کردن شکم خود در حال عبور از خیابان بود با یک ماشین تصادف میکند و خود را کشان کشان به چمنهای وسط خیابان رسانده که با هماهنگی یکی از حیواندوستان به کلنیک منتقل شد و توسط آقای دکتر الهی عکس رادیولوژی تهیه شد و امورات درمانی اش انجام داده شد جهت حمایت از ما : .انجمن حامی حیوانات تبریز به شماره : 6104337836695823 کارت به کارت نمایید ما به شکل اورژانسی به کمک شما نیازمندیم.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :