در حال بارگیری پلیر . . .

راز تجارت پررونق و پرسود خر - فیلم

در خیلی از کشورها خرها نماد "هوش اندک" به شمار می روند. در چین اما پوست و استخوان خر اکسیر جوانی و مفید برای تقویت قوای جنسی است. تاوان جوان ماندن چینی ها را در این میان خرهای نیجریه ای می پردازند.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :