در حال بارگیری پلیر . . .

سگی که واق واقش ترجمه می شود

آکانه سگی است که صاحب زیست شناسش قلاده خاصی برای او ساخته تا بتواند واق واقهای او را ترجمه کند. جوجی صاحب او با توجه به رنگ قلاده می تواند بفهمد که آکانه در چه زمانی عصبی یا خوشحال است.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :