در حال بارگیری پلیر . . .

کشتارگاه بیرحمانه تمساح

با توجه به استقبال بینندگان از گزارش قبلی(کشتارگاه شترمرغ)، قسمت دیگری از این سلسله گزارشها آماده گردید.این قسمت از شیوه کشتار تاسف آور تمساح،پرده برمیدارد.با کیفیت 720 ببینید

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :